25 Mart 2017 Cumartesi

Aids TablosuKaposi Sarkomu Nedir?


Deri kanserine benzer olan  bir kanser türüdür. Gerçekte deri altındaki kılcal damarların zarar görmesi ve deforme olması sonucu kahverengi-mor alanlar oluşa­rak bu görünümü kazanırlar. Bunları küçük ka­namaların meydana getireceği morluklarla ka­rıştırmamak gerekir. Kaposi sarkomu tek bir yerde belirebilir veya bütün deriyi, ağız muko­zasını, sindirim organlarından genital (cinsel) organlara kadar her yeri kapsayacak şekilde yayılma gösterebilir, (disseminasyon)

AIDS Hastalığının Belirtileri Nelerdir?


AIDS Tablosunda Hangi Nörolojik ve Psikolojik Belirtiler Görülür?


HIV1 veya HIV2 tarafından bulaşan virüs, beyin hücrelerinin AIDS virüsleri ta­rafından ne ölçüde tutulduğu ve zarara uğratıl­dığı ile ilişkilidir. AIDS hastalarının bir kısmının görme ile ilgili şikayetleri vardır; görme yete­neğini kaybedenler olabilmektedir içlerinde. Kontsantrasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı, ağrılar , uykuda düzensizlik ve  uyum bozukluğu da yakınmalar ara­sındadır.

AIDS’Ii Bir Kişi Ne Kadar Yaşayabilir?


Kesin bir ömür süresinden söz edilemez. Hastalık bü­tün belirtileriyle ortaya çıktıktan sonra yaşam süresi hastalığın gidişatına, ortaya çıkan enfek­siyonlarla mücadeleye bağlıdır. Pek çok AIDS hastası üç ile beş yıl içinde bakteri enfeksi­yonları nedeniyle yaşamını yitirmektedirler. AZT, DDC,DDI gibi ilaçların kullanılması hastaların ömrünü uzatabilmektedir.

AIDS Hastaları Sürekli Hastanede mi Kalmalıdırlar?


Hayır. Hastalar ancak tanı için, ya da durum­ları yoğun bakım gerektirecek ölçüde ağırlaştığında hastaneye yatırılar. Bunun dışında sosyal hayatlarına devam edebilirler fakat tabiki cinsel ilişki, kan temasından kaçınmalıdırlar.

AIDS Hastası Evde Bakılabilir mi?


Evet. Hastanın durumu ağırlaşmadığı sürece onu alıştığı çevreden ayırmamak gerekir. Ba­kımlarını üstlenecek akraba ya da arkadaşları yoksa dış yardımlarla bakımları evde sürdürül­melidir.


AIDS Hastalığını İyileştirmek İçin Bir Yol Yok mudur?


Bugün için hayır. Dünyadaki pek çok laboratuvar, firmalar, enstitüler bu konuda araştırmalar yapmaktadırlar. Yine pek çok ilaç kötü durum­daki hastalar üzerinde denenmiştir. Az sayıda ilacın immün sistemi güçlendirici, hastanın ge­nel durumunu kısmi olarak düzeltici etkisi gö­rülmüştür. Ama henüz AİDS hastasının vücut savunma gücünü sürekli olarak düzelten, sağ­lıklı haline geri döndürebilen bir ilaç veya te­davi yöntemi bulunamamıştır. Aids bulaştığı hastanın CD4T kan hücrelerine saldırdığı ve sürekli evrim geçirdiği için tedavi bulunması oldukça zor bir hastalıktır.

İyileştirme İçin Denenen Yöntemler Nelerdir?


En ümit verici tedavi Azidotimidin “AZT” ile el­de edilen başarılardır. Bazı durumlarda Interferon ile de başarılı sonuçlar elde edilmesine karşın ilacın hastalığa etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır.

Tedavide Karşılaşılan Sorunlar Neler­dir?


Çok şey vadeden ilaçları yeterince kullanıma sokamamanın nedenleri bunların büyük mik­tarlarda üretilmelerinin henüz mümkün olma­ması, ya da tedavinin böbreklere, karaciğere veya kanın akışkanlığına zarar veren ağır yan etkileri nedeniyle kesilmesinin gerekmesidir. Bu arada oldukça az bir dozla aynı tedavi ba­şarısına ulaşılması mümkün olmuştur, bu te­davide belirgin ölçüde daha az yan etkiyle kar­şılaşılmıştır. Bugüne kadar çok şey vadeden, olabildiğince daha az ağır yan etkiye sahip AZT ve Dideoxycytidin DDC’nin daha geliştiril­meleri ümit ışığı teşkil edecektir.

AIDS Tablosunda Tipik Olarak Karşıla­şılan Hastalıklardan Bazılarının Teda­vi Olanağı Var mıdır?


Evet. AlDS’de rastlanan ağır hastalıklarda da tedavi ile olumlu sonuçlar elde edilebilir. Bura­da doktorun beliren hastalığı ve etkenini kesin olarak belirleyebilmesi önemlidir. Örneğin has­ta ağır bir ishal geçirirken etkenin amipler mi, yoksa kryptosporidler mi olduğu ayırt edilerek tedaviye yönelmek önemlidir. Doğru ilacın uygulanması  böyle mümkün olur, bu da tedavide başa­rıyı etkiler.

AlDS’de Rastlanan Tehlikeli Akciğer Enfeksiyonundan Korunulabilir mi?


Evet. Yeni bir ilaç olan “Pentamidin”, savunma sistemi güçsüzleşmiş kişilerde bu özel akciğer enfeksiyonunu önlemede önemli bir ilaçtır. İlaç inhalasyon yoluyla kullanılır ve bir şekliyle ev­de de uygulanabilir. Düzenli bir şekilde doktor kontrolü yine de zorunludur.


Kaposi Sarkomu Tedavisi İçin Ne Ya­pılabilmektedir?


Kaposi sarkomuda; kanserli nodüller, kanser le­keleri laser kullanımı ve çeşitli ilaçlarla iyileştirilebilmektedir. AIDS hastaları bu oluşumları daha çok elde veya yüzde ortaya çıktıklarında fark ederler. İri bir bende olduğu gibi estetik nedenle de cerrahi olarak ortadan kaldırılabi­lirler.

AIDS Etkenine Karşı Aşı Ne Zaman Bulunacak?


Bu soruya kimsenin şimdilik kesin bir yanıt vermesi mümkün değildir. AIDS’e karşı vücudu bağışıklı kılacak herhangi bir  madde pek çok bilimadamınca önemli miktarda paralar harcanarak araştırıl­maktadır. Dünya Sağlık Örgütü WHO böyle bir madde bulunduğunda derhal uygulamaya ko­nabilmesi için önündeki bürokrasi ve organi­zasyon engellerini bertaraf etme çabasında­dır. Kim, nerede ve ne zaman bu buluşu ger­çekleştirecek? Şimdi yapabileceğimiz yalnızca beklemek ve kendimizi bulaşma tehlikesinden korumaya çalışmaktır.

Pek Çok Hastalığı Önlemek İçin Aşı Var. Çağın Vebasına Kar­şı Aşı Üretmek Neden Bu Kadar Zor?


Zorluk hastalık etkeninin çok sinsi özellikler ta­şımasından kaynaklanmaktadır. AIDS virüsü (HIV) dış kabuğunu sık sık değiştirmekte, bu kabuğu oluşturan protein yapıtaşlarına tıpkı sürekli renk değiştiren bir bukalemun gibi yeni düzenlemeler kazandırmaktadır. Yani evrim geçirmektedir ve HIV1'den HIV2'ye dönüşebilmektedir. Bu özellikleri ile AIDS ciddi ve zarar verici hatta ölümcül bir rahatsızlıktır . Elbetteki AIDS virüsü grip virüsüyle kıyaslanamayacak ölçüde tehlikelidir.

AIDS etkenini yakalayacak antikorun onun de­ğişmez bölgelerini tanıması, böylelikle ona yö­nelebilmesi gerekmektedir. AIDS virüsünün ortak özelliği olan protein yapıtaşı bulunmadan böyle bir aşı üretmek mümkün olama­maktadır. Bu araştırmalar çok uzun sürebilir. Bu nedenle bu çalışmalara paralel olarak baş­ka düşünceler geliştirilmektedir: Virüsün hüc­relere girişini önlemek için hücre zarlarındaki delikleri tıkamak amaçlanmaktadır. Böylelikle etkenin üreme olanağı engellenmek istenmek­tedir.

AIDS, Veba, Kolera veya Tüberkülozla Kıyaslanabilir mi?


Hayır. AIDS’le kıyaslandığında bu bulaşıcı hastalıklardan güvenli korunma yolları bulun­mamaktadır. Veba ve tüberküloz mikrobu hava­dan solunum yoluyla da alınabilir. Kimse has­ta bir kişinin öksürmesini, hapşırmasını ya da yanlızca konuşmasını engelleyemez. Kolera etkeni dışkı ile dışarı atılır. Kötü hijyen şartla­rında bu etken sulara karışabilir. Kimsenin musluktan akan suda kolera etkeni olup olma­dığını kontrol etme olanağı yoktur. İçme suyu mikroplu olduğunda kişinin kendisini koleradan koruması olası değildir. AIDS etkeni tüberküloz ve vebada olduğu gibi damlacık enfeksiyonu ile veya kolerada oldu­ğu gibi içme suyu yoluyla vücuda girmemekte­dir. AIDS virüsü ancak kana karıştığında has­talık etkeni fonksiyonunu kazanır. Bu da ko­runmasız cinsel ilişki, uyuşturucu bağımlıları­nın ortak enjektör kullanımı ve test edilmemiş kan ürünlerinin kullanımı ile mümkündür. 1985 sonbaharından itibaren bütün konserve kanlar test edildiğinden bu bulaştırma yolu önlenmiş­tir. Seksüel yoldan ya da kullanılmış enjektör­ler yoluyla mikrobu almaktan kendimizi koru­malıyız. (AIDS'te kaçınılmaz olan tek bulaşma etkeni anneden çocuğa geçen virüstür.)

--->Aids Belirtileri ve Korunma<---

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder