26 Nisan 2017 Çarşamba

Çevre ve Çevre Bilimi Nedir?


Çevre Hakkında, Doğal ÇevreÇevre hakkında genel bilgiler elde etmek istiyorsak çevreyi bir bütün olarak canlılarla , hava ile , su ile, atmosfer ile ele almak durumundayız. Doğa ile canlılar arsındaki karşılıklı etkileşim çevreyi değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Bundan kaynaklı çevrenin yapısını incelemek için çevre bilimi çalışmalara yapmaktadır.Çevre Bilimi


Çevre bilimi nedir; canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimleri­ni inceleyen bilim dalıdır. Bugün dünya üzerinde yaklaşık olarak bir milyar canlı türü yaşamaktadır. Bu canlıların çevreleri ile olan ilişkileri çevreyi ve kendilerini etkileyerek ekolojik yapıyı değiştirir. Buradan şunu iyice anlamamız gerekir ki bu bir yaklaşımdır önü­müzdeki yıl ve yüzyıllarda bu yaklaşımlar değişebilir.

Sistemin parçası olarak hayatım devam ettiren insanların sağlıklı ve mutlu yaşayabilmesi için, doğada bulunan canlı ve cansız varlıklar ara­sında var olan dengenin korunması gerekmektedir. Bu dengeyi korumak zor bir iştir. Optimum ekolojik denge insanlar tarafından çoğu zaman bozulmaktadır.Örneğin; insanlar seviyor ya da hoşlanıyor diye bozkır bitki örtüsü ağaç formundaki bitkilere dönüştürülmemelidir. Çünkü bozkır var olan denge içinde biyolojik açıdan önemli bir yere sahiptir.

Çevre bilimi, daha önceleri insanlarda fazla ilgi uyandırmayan bir bi­lim dalıydı. Çünkü, önceki yüzyıllarda çevre problemleri yoktu veya bu kadar geleceği tehdit edecek düzeyde değildi ya da günümüzdeki gibi insan ve canlı sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmamıştı. Ayrıca türlerin nesli tükenme sorunları bu kadar artış yaşanmamıştı. Günümüzde teknoloji ve sanayinin ilerlemesi ile çevre sorunları art­mıştır. Ayrıca insanların bu konuda bilinçsiz olmalarından kaynaklanan birçok çevre problemi yaşanmaktadır. Örneğin, kimyasal maddelerin aşırı kullanılması; toprağı, suyu kirletmekte ve insanlarda ağır seyreden hastalıklara sebep olmakta, yine toprağın düzensiz sulanması su kaynak­larını kurutmakta ve toprağı çoraklaştırmaktadır. Bu durumlar çevre biliminin önemini ortaya koymaktadır Bu se­beple çevre bilimi dersi formal eğitimin yanı sıra, çeşitli kuruluşlar tarafından da verilerek insanlara çevre bilinci kazandırılmalıdır.

Çevre Nedir


Çevre sözcüğünün toplumların günlük dilinde yaygın olarak kulla­nılması 1970′li yılların başına rastlamaktadır. Çevre kavramı, ilk bakışta açık ve yalın görünse de, incelendiğinde, karmaşık bir yapıda olduğu or­taya çıkmaktadır. Çevre sorunu ile beraber çevrenin tanımı da değişmektedir Bu tanımlar genellikle biyoloji ağırlıklı olmakla beraber toplum bili­mi, yönetim bilimi, eğitim bilimi gibi alanlarda da bulunmaktadır.

Çevre; insanın sosyal, biyolojik ve kimyasal bütün faaliyetlerini de­vam ettirdiği bir ortamdır. Çevre; çok geniş tarifi içerisinde jeoloji, hidroloji-mineraloji (petrol, su mineralleri gibi) kaynaklarının yanında tabi olan veya olmayan bitki örtüsünün ve insanların doğrudan etkisinde bu­lunduğu yüzeysel toprağı içine alır.

Çevre insan ile bir bütündür. Çünkü çevre, yalnızca derimizin dışındaki dünya değil, etkilediğimiz, etkilendiğimiz, biçimlediğimiz, iç dünyamızla yoğurduğumuz ve aynı zamanda kendimizi gerçekleştirdiğimiz, yani biz olduğumuz yerdir.

Çevre incelenirken doğal ve yapay çevre olarak ele alınmaktadır. Do­ğal çevre, insanın oluşumuna katkıda bulunmadığı, yani insan elinden çıkmayan ve “henüz insanın müdahale edemediği veya değiştiremediği tüm doğal varlıklar olarak tanımlanabilir”. Hava, su, toprak, insan, bitki ve hayvan toplulukları gibi canlı ve cansız varlıklar bu doğal çevrenin parçalarıdır.Yapay çevre ise insan eliyle oluşturulan her türlü çevredir; tüm varlıklar (kentler, evler, yollar) olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan çevrede üç düzey ayırt edilebilir;

1. Mikro-çevre: kişisel mekan yada bir gruba özgü mekan.
2. Mezo-çevre: evler, komşuluk birimi, mahalle.
3. Makro-çevre: kent, kentsel topluluk ve bölgeyi temsil eder.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda çevre kavramı bir bütün ola­rak “insan faaliyetleri ve canlı varlıklar üzerinde, hemen ya da süre içeri­sinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamıdır”.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder