21 Nisan 2017 Cuma

Hepatit C Virüsü (HCV)


Hepatit C Virüsü (HCV)HCV 1989 da saptanabilmiş bir hasstalıktır. HBV gibi önemli sağlık sorunla­rından biri olarak kabul edilir. Tüm dünyada sık görülen bir enfeksiyondur. Ayrı­ca HCV nin en önemli özelliği %50-70 oranında kronikleşmesidir.
Hepatit C Kimde Görülür


Dünyada yaklaşık olarak 300 milyon kişinin HCV ile enfekte ol­duğu düşünülmektedir ve bu veri 2007 verisidir. Dünyada Anti-HCV pozitifliği ise ortalama %0.5 -1 arasındadır. Türkiye de bu oran %0.3-1.8 arasında değiş­mekte olup ortalama %1′dir.

HCV bulaşma yolu parenteral, seksüel, horizantal, vertikal ol­mak üzere HBV ye benzemektedir. Enfekte kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu HCV enfeksiyonunda en bilinen bulaşma şeklidir. HCV yönünden araştırılmadan kan transfüzyonu yapılan olgularda %10 dolayında transfüzyon sonrası HCV bulaşması olmakta, trans-füzyon sayısı ve kullanılan ürüne göre bu risk daha da artmaktadır.
Hemodiyaliz hastalarında, IV ilaç bağımlısı olanlarda, organ transfüzyonu ve kan ürünleri kullananlarda HCV enfeksiyonu daha sıktır. Ülkemizde Hemodiyaliz ünitelerinde hepatit C virü­sü antikoru insidansı ve alman önlemler konusunda 721 hemo­diyaliz hastasıyla yapılan bir çalışmada Anti-HCV pozitifliği %51.7 olarak belinlenmiş, aynı zamanda HCV pozitifliği ile kan transfüzyonu sayısı, fıstül sayısı, serum ALT düzeyinin yüksek olması, diyaliz süresi ve dezenfeksiyon sıklığı arasında istatistik­sel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. HCV açısından sağlık per­soneli de risk grubunu oluşturmaktadır. Ancak HBV ye göre çok daha düşüktür. Nedeni kandaki HCV titresinin HBV ye göre çok daha düşük olmasıdır (lcc kanda HBV %5, HCV %2, AİDS %1 olarak bulunabilir). HCV seksüel yolla da bulaşmaktadır. HCV enfeksiyonu olan annelerden doğan bebeklerin kanında pasif ge­çişe bağlı Anti-HCV saptanabilir. Ancak bebekte HCV-RNA’ nin pozitif olması aktif hepatit enfeksiyonunu gösterir. Eğer annede viremi düzeyi yüksekse ve bebek normal doğmuşsa, doğum sıra­sında HCV bulaşma olasılığı daha fazladır. Akut HCV enfeksiyo­nunun kuluçka süresi 15-180 gündür.

Hepatit C Tanısı


HCV enfeksiyonu tanısında esas olarak Anti-HCV ELİSA antikor testleri (1., 2., 3. Kuşak) destekleyici testler (RİBA test), PCR ile HCV-RNA tayini tercih edilmektedir. Hepatit A ve B serolojik testleri­nin negatif olması HCV enfeksiyonunu akıllara getirir. Transaminazlar fazladır. Diğer nedenlerin ortadan kaldırılması ve Anti-HCV nin pozitif bulunması ile tanı konur.

Hepatit C Belirti ve Bulgular


Kan transfüzyonu öyküsü dışında diğer akut hepatitlerden ayrı­mını sağlayacak spesifik belirti ve bulgusu gözlemlenmemektedir.

Hepatit C Virüsü (HCV) Tedavi ve Bakım


Tedavide dinlenme önemli bir yardımcıdır. En önemli sorun kronikleşme ora­nının çok yüksek olmasıdır. HCV ye karşı spesifik immun globulin ve aşısı bulunmamaktadır.

Akut C hepatitli olguların yaklaşık %25′i iyileşir, %25 olgu­da ise serum ALT düzeyi normaldir. Anti-HCV ile HCV-RNA po­zitiftir. Hepatit C %50 olguda kronikleşir. Kronikleşen olgula­rın %20-30′ unda siroz ve ardından hepatosellüler karsinom gelişir.,Hiç yorum yok:

Yorum Gönder