27 Nisan 2017 Perşembe

Hipotiroid Nedir Konjenital Hipotiroidi


Hipotiroid Nedir?


Dolaşımdaki tiroid hormon düzeylerinin azal­ması nedeniyle ortaya çıkan klinik tabloya verilen addır. Ağır ve uzun süreli hipotiroidi vakala­rında deri altında ve interstisyel dokularda gluko-zaminoglikanların toplanmasıyla meydana gelen ve gode bırakmayan ödem durumuna “miksödem” denir. Hipotiroidi vakalarının % 95 inden fazlasın­da sorun tiroide bağlıdır (Primer hipotiroidi). % 5 inden azında ise hipotalamo-hipofizer ya da periferik nedenlerden kaynaklanır (Sekonder hipotiroidi).

Hipotiroidin Nedenleri


Hipertiroidin bilinen en yaygın nedeni iyot eksik­liğidir. İyot eksikliği görülmeyen bölgeler de ise tiroidektomi, radyoaktif iyot tedavisi, antitiroid ilaç tedavisi ya da boyun bölgesine radyas­yon uygulaması gibi iyatrojenik sebepler ve otoimmun tiroiditler hipotiroidiye nedendir.

Bebeklerde Hipotiroidi: Hipotiroidi, ortaya çıktığı yaşa ve tiroid hormonlarının eksiklik düzeyine göre farklı klinik özellikler gösterir.

Doğumsal hipotiroidi (kretenizm): Sporadik veya endemik olarak gözlenebilir. Sporadik türün başlıca nedenleri tiroid dokusunun doğuştan yokluğu (Agenezis), anormal yerleşimi (Ektopi) ya da daha ender olarak hormon sentezindeki bozukluklardır (Dishormo­nogenezis). Endemik guatr bölgelerinde görülen endemik kretenizmden ise, hem annedeki hem de ço­cuktaki iyot eksikliği sorumludur.

İyot profilaksisi yapılan endemik bölgelerde, hastalığın insidansında belirgin azalma sağlanmış­tır. Klinik bulgular değerlendirilerek doğumsal hi­potiroidi tanısı koymak oldukça güçtür. Yenidoğan sarılığının uzaması, kabızlık, beslenme güçlüğü, kalın ses, sürekli uykuya eğilim gibi belirtiler dik­kati çekebilir. Yenidoğanda nörolojik ve fiziksel ge­lişimin tam olarak sağlanabilmesi, hipotiroidinin erken tanı ve tedavisi ile mümkün olur. Doğumu izleyen ilk günlerde TSH ve T4 ölçümleri yapılarak replasman tedavisine başlamak gerekir. Tedavi edilmeyen vakalarda ilerki yaşlarda gelişme gerili­ği, boy kısalığı, büyük dil, kısık ses, deri kuruluğu, kemik yaşı gecikmesi, göbek fıtığı, yürüme bozuk­luğu, konuşmada güçlük, zeka geriliği gibi krete­nizm bulguları ortaya çıkar.

Jüvenil hipotiroidi: Çocukluk veya adolesan ça­ğında ortaya çıkan hipotiroidilerin nedeni çoğun­lukla otoimmun tiroiditlerdir. Ancak erişkindeki hipotiroidi nedenlerinin tümü çocukluk çağı içinde geçerlidir. Sonuçta büyüme geriliği, kemik yaşı gecikmesi, anlama ve kavrama yeteneğinde azalma, puberta gecikmesi, abdominal distansiyon, göbek fıtığı, rektal prolapsus gibi bulgular saptanır.

Erişkin hipotiroidisi: Hastalığa ilişkin bulguların çok hafif olduğu subklinik formdan, belirgin hipotiroidi bulguların gözlendiği ağır klinik tablolara kadar farklı belirtlerle karşılaşılabilir. Erişkinlerde ortaya çıkan hipotiroidinin başlıca ne­denlerinden biri, tiroid üzerine yapılan cerrahi giri­şimlerdir. Tiroid kanseri, Graves hastalığı, basit ve toksik multinodüler guatr nedeniyle yapılan yeter­li girişimlerden sonra hipotiroidi kaçınılmaz bir tablodur. Ameliyatı izleyen 2. haftadan sonra TSH yükselmeye başlar, 4-6 hafta arasında belirgin hi­potiroidi gelişir. Graves hastalığının radyoaktif iyotla tedavisi sonrası verilen doza bağlı hipotiroidi gelişebilir. Radyoaktif iyot teda­visinden sonra gelişen hipotiroidi geçen zaman sü­recinde daha da derinleşir. Hashimato tiroiditi ve otoimmun tiroiditlerde hipotiroidi başlangıçta çok sessiz gelişir. Hastalık ilerledikçe miksödem, hatta, miksödem komasına varabilen tipik hipotiroidi bulguları ortaya çıkabilir.

Sekonder hipotiroidi: Tiroidden kaynaklanmayan, Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) eksikliğine bağlı hipofizer ve Tiroid Salgılatıcı Hormon (TRH) eksikliğine bağlı hipotalamik hipotiroidilerdir; ve sık görülmez.

Tanı: Kan TSH düzeyi ölçülür. Primer hipotiroidide yüksek, sekonder hipotiroidide düşüktür. T3 ve T4 düzeyleri her ikisinde de düşük bulunur. T3 ve T4 ün normal sınırlarda TSH'nın yüksek bulun­ması subklinik hipotiroidiyi düşündürür. Hipotiro­idinin otoimmun bir hastalık sonucu oluştuğu düşünülüyorsa, tiroid otoantikorlarının saptanması tanıyı doğrular.

Hipotiroidi Tedavisi


Hastalığın tedavisinde sentetik T4 preparatları kulla­nılmaktadır. Erişkinlerde 50-100 mikrogram/gün (L-tiroksin) bir doz tedavisi uygulanır. Yaş­lı ve kalp hastalarında tedaviye düşük doz­larla başlanır. Bazı hastalara uygulama dozu değişkendir. Bu nedenle 6 haftalık aralarla TSH ve serbest T4 düzeyleri ölçülerek doz ayarlanır.

Cerrahi girişim uygulanmış Graves hastala­rında ötiroid durumunu sağlamak için L-T4 tedavisi gerekir. Tiroid kanseri nedeniyle total tiroidektomi, basit veya toksik multinodüler guatr nedeniyle subtotal ya da totale yakın tiroidektomi uygulanmış hastalarda hem ötiroid durum sağlamak, hem de TSH yi baskılayarak, nüksleri önlemek amacıyla L-T4 replasman tedavisi uygulanır. Ancak, bu tedavi ömür bo­yu sürer.

Güncel yazımız için tıklayınız (Click). :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder