7 Nisan 2017 Cuma

Larenks Kanseri Nedir?


Larenks Kanseri Nedir?


Larenks (gırtlak), boğazın hemen altında ve farenksin (yutak) önünde, ses tellerinin bulunuğu bir organdır. Görevi, gıda alımı sırasında besinlerin nefes borusuna kaçmasını engellemektir ve bu bölgede kanser riski çok tehlikelidir.

Larenks Kanseri Belirtileri

Üç haftadan fazla süren ses kısıklığı özellikle sigara içen bireylerde larenk kanseri görülme ihtimalini arttırmaktadır. Ses kısıklığı, ses kıvrımları tutulduğunda birincil olarak ya da öteki bölgeler tutulduğunda ikincil olarak orta­ya çıkar. Dispne ve disfaji önemli bir tutu­lum olduğunu gösterir. Kulağa vuran ağrı ve boyunda lenfadenopati de hastalık be­lirtileri arasındadır.Larenks Kanseri Tespiti ve Tedavisi


Bu hastalık  sigara-alkol bağımlılığı, kro­nik larinjit, yaş ve genel durumla ilgili bil­giler alınmalıdır. Ses kısıklığına eşlik eden yutma, yutkunma güçlüğü, hemoptizi, ku­lağa vuran ağrı, kilo kaybı ve halitozis sorulmalıdır.Klinik muayenede inspeksiyonla larinks deformitesi ve boyunda şişlik aranır.
Palpasyonla kıkırdak tutulumu, interkarti-lajinöz membranların durumu, karaciğer metastazı aranır.
Larinks kanseri tanısı ayna ya da fiberoptik araçlarla yapılan laringoskopi sırasında tümörün görülmesi ile konur. Larinks kanserinin %10-15′i ikinci bir lokalizasyon gösterir. Bu nedenle panendoskopi yapıl­ması gereği vardır. Direkt laringoskopi ile tümörün yayılımı saptanır, biyopsi alınır ve panendoskopi ile ikinci lokalizasyon aranır. Kesin tanı alman biyopsinin pato­lojik tetkiki ile konur. Boyun BT’si larinks tutulumu ve LAP belirlenmesi açısından gereklidir.

Karaciğer ultrasonu, akciğer grafisi metas­taz açısından gereklidir. Bu incelemeler sonucu tümör TNM sınıflaması ile sınıflan­dırılır. T1-T2 larinks hareketlidir. Tümör 1 veya 2 anatomik bölgeyi tutmuştur. T3-T4 daha geniş tümör ve larinksin hareket kı­sıtlılığını gösterir. Boyunda lenfadenopatiler N ile gösterilir:

NO + Adenopati yok
Nl 3 cm’den küçük LAP
N2 3-6 cm arası LAP
N3 6 cm’den büyük LAP
MO metastazın olmadığını; M metastaz ol­duğunu gösterir.

Larinks Kanseri Tedavis


Larinks kanseri tedavisi cerrahi ve radyo­terapi ile yapılır. Tedavide sesin koruması amaçlanmaktadır ve ileride başka kanserlerin oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınabilmektedir.Tedavi seçeneklerinden total larinjektomi larinksin tamamının rezeke edilip trake-anm deriye ağızlaştırılması ile yapılır. Par­siyel larinjektomi ile hava yolu korunur ancak ameliyat sonrası aylarca aspirasyon sorunu yaşanabilir. Parsiyel larinjektomi kontrendikasyonları arasında ileri yaş, so­lunum yetersizliği, tümörün yayılımı sayı­labilir. Sadece vokal kıvrımlara lokalize tü­mörler dışında her zaman boyun diseksiyonu endikasyonu vardır.
Radyoterapi de Kobalt ve Lineer Akseieratör kullanılır. 6 ay süre ile radyodermit gö­rülebilir. Eğer radyoterapi sonrası tekrar nüks etme durumu ile karşılaşılırsa, ilk lezyon parsiyel cerrahi endikas­yonu sınırında olsa bile total larinjektomi yapılmalıdır. Bunun nedeni, radyoterapiye bağlı majör iyileşme sorunlarından kay­naklanmaktadır. Kemoterapinin tedavide doğrudan yeri olmamakla birlikte adjuvan tedavi olarak Cisplatinium ve 5/Flurora-uracile kullanılmaktadır. Tedavi seçiminde yaş,meslek, tümörün yayılımı, TNM sınıflaması ve hastanın genel durumu göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Ses kıvrımı hareketli ise kordektomi, frontolateral ve subtotal suprakrikoid larenjek-tomi yapılabilir. Larinks fikse ise total la­rinjektomi endikasyonu vardır.

Supraglottik bölge lezyonlarında ventrikül tutulmuşsa ileri bir vaka demektir ve total larinjektomi uygun olur. Sadece vestibüle sınırlı lezyon varsa supraglottik parsiyel larinjektomi endikasyonu vardır. Subglottik larinks kanserinde tedavi seçeneği to­tal larinjektomidir. Boyun lenf gangliyon-larının mutlaka cerrahi tedavisi yapılmalı­dır. Glottik bölgenin bu bölgeye sınırlı lez­yonlarında boyun diseksiyonu lenf drena­jı olmadığından gerekmez. 2 cm’den kü­çük LAP’lar için fonksiyonel boyun disek­siyonu daha büyük LAP’lar için radikal bo­yun diseksiyonu uygundur.

Larinks kanserinin radyoterapisi stage 3 ve stage 4 tümörlerde ve +LAP’larda cerrahi tedavi sonrası ya da birincil olarak hasta cerrahi istemiyor ya da cerrahiye kontrendikasyon varsa yapılır. Kemoterapi yar­dımcı tedavi yöntemi olup genelde 3 ile 5 kür FU ve Cisplatinium beraber kullanılır.Prognoz Tl ve T2 tümörlerde çok iyidir. Prevansiyon için alkol ve sigaranın bırakıl­ması gerekir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder