3 Mayıs 2017 Çarşamba

Akciğer KanserleriAkciğer Kanserinden Korunmak Ne Yapmalı


 • Sigara içmeyin.
 • Sigara içenlerden uzak durun.
 • İş yerinizde ya da çevrenizde olası kanserojen maddelerden kendi­nizi koruyun; yani, radyasyona maruz kalmayın, çevre kirliliği olan ortamlarda bulunmayın.
 • Günde en az 5 defa sebze ve meyve tüketin.

Akciğer Kanserinde Risk Faktörleri


Akciğerlere giren havanın geçtiği ana bronş­lar, bronşlar ve segment bronşların içini örten epitel hücreleri sı­rası geldiğinde bölünürler ve bu yeni hücreler kanser yapıcı mad­delerin tesiri altında 5-15 yıl kaldıklarında, tekrar bölünürken mutasyon geçirerek kanser hücreleri oluştururlar. Bunlar da 5-6 yıl içinde 1-2 cm. ça­pa erişirler ki lenf düğümlerine henüz yayılmamışlardır. Böylece I. ve II. evrede erken yakalanabilirler.

Akciğer kanserlerinin siga­ra içen erkeklerde görülme oranı kadınlarda görülme oranından daha yüksektir. Bu oran içmeyenlere göre erkeklerde 40 defa, kadınlar­da ise 25 defa daha fazladır. Onun için sigarayı derhal bırakmak gerekmektedir.

Değişebilir Risk Faktörleri


Sigara: Günde içilen sigara sayısı ile ne kadar süreyle sigara içildiği risk artışında belirleyicidir. Örneğin, günde 1-2 paket içenler, en az 10-15 yıl içmekte devam ederlerse akciğer kanseri olma ihtimalleri, sigara içmeyenlere kıyasla 40 kat yüksektir. Hiç sigara içmeyenlerle günde 1-3 adet sigara içenler, ancak 4/1.000 gibi en az derecede akciğer kanseri olurlar. Sigara 45 yıl önceden saptanmış  kanserojendir. Uzun zaman kullanılması bağışık­lık (immün) mekanizmalarını sekteye uğratır.

Sigara dumanına maruz kalma: Mitoz bölünme hızının art­masıyla bazı hücrelerde (kromozomlarda) olabilen değişiklikler (mutasyonlar), kanserli hücrelerin oluşmasına neden olurlar. Si­garayı ağızlıkla içenler kanserojenin etkisini biraz azaltmış ol­malarına rağmen uzun yıllar içmeleri durumunda içmeyenlere kıyasla 5 misli daha fazla (20/1.000) oranda kansere yakalan­maktadırlar. Sigara içilen yerlerde oturanlar veya temiz havada sigara içenlerin yanında bulunanlar da aynı şekilde sigara du­manını almaktadır. Sigara dumanında şimdiye kadar 40 çeşit kanserojen madde bulunduğu gösterilmiştir. Kanserojenler, ak­ciğer kanserinden başka, dumanında mevcut olan diğer madde­lerle bazı akciğer hastalıklarına, damar ve kalp hastalıklarına da neden olmaktadır. Sigarayı kesinlikle bırakmak gerekir.

İş yerlerinde kanserojen maddelere maruz kalma: Asbest, arsenik, radon, klorometileter, polisiklik hidrokarbonlar, krom, hardal gazı ve nikel gibi bazı maddeler de kanser yapabilirler. Böyle ortamlarda çalışanlar bunların farkında olmalı, bunlara karşı uyanık olmaldır. Tedbirlere rağmen bu kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski mevcuttur.

Risk azaltıcı faktör olarak sebze ve meyve yenmesi: Doma­tes, havuç, portakal gibi sebze ve meyveler kanser riskini azalt­maktadır.

Akciğer Kanserinde Değişmez Risk Faktörleri


Yaş: Akciğer kanserlerinin ortalama yaşı 70′dir. 40 yaşından aşağı yaşlarda az görülürler ve 75 yaşından sonra artarlar.

Ailevi faktörler: Yakın akrabalarda görülen akciğer kanseri, riski iki misli artırmaktadır. Erken sigara içmeye başlayanlarda risk gittikçe artmasına rağmen, bir kısmı yine de kansere yaka­lanmamaktadır. Metabolizma, gen ekspresyonlarmda ve DNA stabilitesi ve tamirinde değişiklik olanlar akciğer kanserine du­yarlıdırlar.

Çevre kirliliği: Kansere yakalanma riskini hafif yükseltmek­tedir.

Radyasyona maruz kalma: Atomik radyasyon ve meme kan­serlilerde vaktiyle yapılan fazla skopiler veya Hodgkin hastalı­ğının tedavisinde kullanılan radyasyonlar, zamanla akciğer kan­seri oluşmasını artırmıştır.

Araştırılmakta Olan Risk Faktörleri


Korunma için tarama: Korunma için tarama yapılması, akci­ğer kanserinden korunmada fazla bir sonuç vermemektedir. Araştırmalar devam etmektedir.

Antioksidanlar: Karotenoitler, A, C, E vitaminleri ve selen­yum bağışıklık sistemi düzenleyicileri olarak ve hücre çoğal­masını yavaşlatıcı etkileriyle hücreleri korurlar. Bugüne kadar yapılan çalışmalar şimdiye kadar riskin değişmediğini göster­miştir.

Yiyeceklerdeki yağ ve kolesterol: Bazı çalışmalar yağ ve ko­lesterolün artmasıyla akciğer kanserine yakalanma riskinin art­tığını göstermişse de bunun aksini kanıtlayan çalışmalar da var­dır. Araştırmalardan henüz kesin bir sonuç alınamamıştır.

Evde radon gazı bulunması: Amerika’daki evlerin %10′unda radon gazı bulunmasına rağmen araştırmalar henüz bunun kan­ser riskini artırıp artırmadığını gösterecek düzeyde değildir.

Akciğer hastalıkları: Akciğer tüberkülozu, amfizem ve astım gibi hastalıkların akciğer kanserini artırdığı ileri sürülmesine rağmen bunu ispatlayan bir çalışma görülmemiştir.

Akciğer Kanserinde Erken Tanı, Akciğer Kanserinin Belirtileri


Akciğer Kanserinin OluşmasıAğızdan sonra gırtlak ve daha sonra nefes borusu (trakea) gelir. Nefes borusu sonra ikiye bölünür. Sağ ve sol ana bronşlar, sonra bronşioller ve en son olarak da havadaki oksijeni alıp dı­şarıya karbondioksit veren torbacıklar gelir. Bütün bu sistemin içerisini döşeyen epitelyum hücreleri aşağı yukarı her üç ayda bir mitoz bölünmeyle çoğalırlar. Yeni oluşan hücreler, ölen epi­telyum hücrelerinin yerini alır. Bu çoğalmalar esnasmda bazı kanserojen maddeler veya riskler, en az 5 yıl ya da daha uzun süre etki yaparak onları habis hücre haline dönüştürürler. Bu ha­bis hücreler ise 31-32 defa bölündükten sonra 1-2 cm’lik doku haline gelirler. Bu, en aşağı 5-15 yıl kadar sürer.

Bu yeni tümör odağı eğer akciğerin merkezi kısımlarında ise (yani ana bronşlar ve diğer bronşlarda ise) kitlesi 1-2 cm. kadar­dır ve lenf düğümlerine sıçramamıştır. Bu durumda oluşan er­ken tanı belirtileri (semptomları):

 • Tümörü dışarı atmak için meydana gelen öksürük. Bu, si­gara içen bir insanın öksürmesinin değişmiş bir şeklidir. Sonra ağrı oluşur ki bu ağrı öksürükle artar. Bunu ancak bir doktor ayırt edebilir.
 • Tümörün etrafında oluşan yeni damarlanma sebebiyle ök­sürükle gelen balgamda evvela göze batmayan daha sonra ise görülebilir bir kanama oluşur (hemoptesis).
 • 3Bu primer akciğer tümörünün olduğu yerde zatürre (pnömoni) oluşur; iltihaplı bir öksürük ve balgamda cerahat görü­lür. Hastada ateş oluşur. Bunlar antibiyotikle geçer ama sonra tekrar oluşur. Ve bu, tümör büyüyünceye kadar devam eder.

Akciğerlerin tepesinde oluşan Pancost tümöründe (üst sul-cus tümörüdür), tümör kola ve omza giden damar ve sinirlere baskı yaparak kol ve omuz ağrısına sebep olur.

Tis ve Evre I-II’de (yani TlNoMo-T2NoMo) erken tanı kona­bilir. Periferik tümörlerde ise, tümör akciğerin üstünü örten zara (plevra zarına) yakın olduğu için akciğer zarında bir reaksiyon oluşur ve o da vücudun yan bölgelerinde ağrı yapar ve bu ağrı öksürükle artar.

Bunların tedavileri cerrahidir ve kemoterapi gerektirmez. Ama akciğer kanserlerinin %20’sini teşkil eden ufak hücreli kanserlerde tedavi, cerrahi değil kemoterapi ile birlikte radyoterapidir.

Erken tedavide iyileşme oranı (5 yıl sonunda yaşama) %55-70 arasındadır. Halbuki erken tanı konmamış akciğer kanserinde 5 yıl sonunda yaşayanların oranı %15-25′dir.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ


Tedavi bir çok faktöre bağlıdır. Bunlar akciğer kanserinin tipi, hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumudur. Bir çok değişik tedaviler ve tedavi kombinasyonları tedavide kullanılır.

Ameliyat sonrası gözle görünür, tespit edilecek düzeyde kanseri kalmayan hastalara verilen ek tedaviye adjuvan tedavi denir. Adjuvan tedavi ameliyat sonrası gözle görülmeyen ancak geride kalmış olması muhtemel az sayıdaki kanser hücrelerini öldürmek amacı ile verilir. Adjuvan tedavi verilip verilmeme kararı patoloji raporundaki özelliklere, hastanın yaşına, ve genel durumuna göre belirlenir. Hastalar ameliyat sonrası adjuvan tedavi olarak sadece kemoterapi veya sadece radyoterapi veya hem kemoterapi hem radyoterapi tedavisi alabilirler. Bazen, çok erken evrede olan hastalarda ameliyat sonrası adjuvan tedavi gerekmeyebilir.

Cerrahi: Kanseri yok etmek için yapılan operasyondur. Cerrahi müdahalenin tipi kanserin akciğerdeki yerleşimine bağlıdır. Akciğerdeki küçük bir parçayı almak için yapılan operasyon ‘wedge’ veya ‘segmental’ rezeksiyon olarak adlandırılır.
Eğer cerrahi olarak tüm lob alınırsa (lobektomi), sağ veya sol akciğerin biri alınırsa (pnomonektomi) olarak adlandırılır. Bazı tümörler yerleşimi, büyüklüğü ve hastanın genel sağlık durumu nedeniyle ameliyat edilemez.

Kemoterapi: Kanser hücrelerinin ilaçlarla öldürülmesidir. Genellikle birden fazla ilaçtan oluşur. Kemoterapiyi yalnız bu konuda özel eğitimi olan hemşireler verir. Kemoterapinin verilme sayısı kür diye ifade edilir (1. kür, 2. kür gibi) ve genellikle aynı ilaçlar 21 veya 28 günde bir tekrarlanarak verilir. Kemoterapi çoğunlukla damardan sıvı şeklinde ayaktan tedavi merkezlerinde veya ağızdan hap olarak verilir. Bazen hastanın genel durumundaki bozukluk , verilen ilaçlar veya ilaçların veriliş şekillerine göre hastaların tedavilerini hastanede yatarak almaları gerekebilir. Her kür sonrası hastalar medikal onkoloji polikliniğinde kontrol edilirler. Bu kontrollerde hastalar muayene edilir, şikayetleri dinlenir, ilaçların yan etkileri sorgulanır ve vücuttaki diğer organlara bir zarar verip vermediğini araştırmak için bazı kan tetkikleri istenir. Her kür öncesi kan sayımının yapılması ve bu sayımın kemoterapiyi veren yetkili hemşirelere gösterilmesi gerekmektedir. Bir hastanın ameliyat sonrası kemoterapi alıp almayacağını, eğer alacaksa kaç kür alacağını patoloji raporundaki tümöre ait özellikler belirler. Ancak bu kararların verilmesinde hastanın yaşı, genel durumu da önemli rol oynar.

Bir gün içinde 12 saatten fazla zamanını yatarak geçirecek kadar genel durumu kötü olan hastalara kemoterapi verilmesi, yan etkilere tahammül edeme yeceklerinden uygun değildir. Kemoterapi yapılması planlanan hastalar, ameliyat olmuşlarsa ameliyattan sonraki 3 hafta içinde kemoterapinin başlanması tercih edilir.

Kemoterapi alan hastalar her kemoterapiden yaklaşık bir hafta kadar sonra medikal onkoloji polikliniğinde doktor kontrolünden geçmelidir. Bu kontrolde hastalar muayene edilir, şikayetleri dinlenir, kemoterapinin yaptığı yan etkiler değerlendirilerek gerekirse ilacın dozunda yeniden ayarlama yapılır.

Işın tedavisi: Aynı zamanda radyoterapi de denir. Kanser hücresini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılmasıdır. Sınırlı her alana uygulanır ve bu alandaki kanser hücrelerini etkiler.Radyoterapi bir tümörü küçültmeye yönelik olarak cerrahiden önce veya kanser hücresini yok etmek için yapılan bir müdahaleden sonra uygulanabilir. Doktorlar radyoterapiyi genellikle kemoterapi ile birlikte cerrahi tedaviye karşı birinci alternatif olarak kullanırlar. Nefes darlığı gibi belirtilerin giderilmesi için de kullanılabilir.

Foto dinamik terapi: Bu özel bir kimyasal maddenin kan dolaşımına verilmesi ve hücreler tarafından alınmasıdır. Bu kimyasal madde normal hücreleri hızla terk eder. Fakat kanserli hücrelerde daha uzun bir süre kalır. Daha sonra bu hücrelere lazer ışığı uygulanarak maddenin aktif hale geçmesi sağlanır ve hücreler öldürülür.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisi: Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastaları bir çok değişik yolla tedavi edilebilirler. Tedavinin seçimi hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir. Cerrahi müdahale en yaygın tedavi şeklidir. Radyoterapi ve kemoterapi de hastalığın süresini yavaşlatma ve semptomları kontrol etmede kullanılabilir.

Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi: Küçük hücreli akciğer kanseri hızlı yayılır. Bir çok vakada hastalık tanı konduğunda vücudun diğer bölümlerine de yayılmıştır. Doktorlar vücuda yayılmış kanser hücrelerine ulaşmak için hemen hemen her zaman kemoterapi kullanırlar. Kemoterapi içeren tedavi de akciğerdeki tümörler veya vücudun diğer bölümlerindeki tümörler hedeflenerek uygulanabilirler.Bazı hastalara beyine yönelik radyoterapi orada kanser olmasa da uygulanabilir. Bu tedaviye koruyucu beyin ışınlaması denir. Bu beyinde tümör oluşmasını engellemek için verilir. Cerrahi tedavi küçük hücreli akciğer kanserinde çok az uygulanır.

HASTALARIN TAKİBİ VE TAKİBİN ÖNEMİ


Akciğer kanseri tedavisinden sonra hastanın takibi de çok önemlidir. Düzenli kontroller sağlık durumundaki değişiklikleri ortaya çıkarır. Böylece eğer kanser tekrarlar ya da yeni kanser oluşursa bu mümkün olduğunca çabuk tedavi edilebilir. Bu kontroller muayene, göğüs filmi ve çeşitli laboratuar testlerini içerir. Kontroller arasında ortaya çıkan herhangi bir sağlık problemi hemen doktora bildirilmelidir.

Tedavi sonrası önerilen özel bir diyet yoktur, dengeli beslenme, fazla yağlı yiyeceklerden kaçınma, düzenli egzersiz yapmak yani normal şartlar altında her sağlıklı insanin uyması gereken kurallar sizin için de geçerlidir.

Kilo kaybı, iştahsızlık, aşırı yorgunluk, bulantı-kusma, baş dönmesi, karın ağrısı ve dolgunluk, kemik ağrısı, iki haftadan fazla süren öksürük, baş ağrısı olduğunda normal periyodik kontrol zamanınızı beklemeden doktorunuza ulaşmanız gereklidir.

Tedavi sırasında ve sonrasında cinsel yaşamınıza eskiden olduğu gibi devam etmenizde bir sakınca yoktur. Kemoterapinin yumurtalık hücreleri üzerinde olan mutajenik (bebekte ciddi anormallikler olabilmesi) etkileri nedeni le tedavi süresince gebeliği önlemek için doğum kontrol yöntemlerinden biri tercih edilmelidir. Verilen kemoterapi ilaçlarının çoğu yumurtalıkların çalışmasını bozar ancak bu etkilenmenin derecesi hastadan hastaya değişir.Genç erkek hastalar gelecekteki yapay döllenme yada invitro fertilizasyon için kemoterapiden önce spermlerinin saklanmasını isteyebilirler.Bazı kemoterapik ilaçlar periferik sinirlerdeki duyuları etkilediğinden ereksiyon yeteneğini yada ereksiyon sağlamayı ve sürdürmeyi engelleyebilirler. Tanı sonrası tedavi planı ile yaşadığınız fiziksel ve ruhsal sıkıntılar, hastalığa veya tedaviye bağlı yorgunluk, halsizlik hissi, cinsel yaşamınızın, istek ve heyecan duyma gibi duygularınızı etkileyebilir. Cinsel yaşamınız ile ilgili bu tür sorunlar , bu dönemde yaşadığınız ve tedavi sonrası geçen diğer sorunlar gibi zaman içinde geçecektir.

Cinsel yaşamınıza yönelik kaygılarınız olduğunu ve bu konuda yardım almak istediğinizi tedavi aldığınız kemoterapi ünitesindeki doktor ve hemşirelere belirtmekten çekinmeyiniz.

Akciğer Kanseri Nedir?


Akciğer vücudumuzun oksijen gereksinimini sağlayan organımızdır. Her organ gibi akciğerimiz de birçok hücreden oluşur. Bu hücreler akciğerin normal olarak görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrultusunda bölünerek çoğalırlar. Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve
kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak (karaciğer, kemik,beyin vb. gibi) hasara yol açarlar. Bu yayılmaya metastaz adı verilir. Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre iki ana guruba ayrılır. 1. Küçük hücreli akciğer kanseri 2. Küçük hücreli-dışı akciğer kanseri. Bunlar mikroskop altında izlenen kanserli hücrenin
görüntüsüne göre ayrılır.

AKCİĞER KANSERİNİN SIK GÖRÜLEN BELİRTİ VE BULGULARI NELERDİR?


Akciğer kanserlerinin çoğunluğu, genellikle hastalık ilerlemeden önce belirti vermemelerine rağmen, bazı hastalarda erken dönemde belirti veya bulgulara rastlanabilir. Bu belirtilere önem verilmesi ile bazı hastalarda erken dönemde teşhis ve tedavi mümkün olabilmektedir. Aşağıdaki belirtiler mutlaka önem verilmesi gereken belirtilerdir:

 1. İyileşmeyen öksürük;
 2. Derin nefes almakla ortaya çıkan göğüs ağrısı;
 3. Ses kısıklığı;
 4. Yeni başlayan nefes hırıltısı Yeni başlayan nefes hırıltısı;
 5. Kilo kaybı, iştah azalması;
 6. Kanlı yada paslı balgam;
 7. Nefes darlığı;
 8. Kitle (kanserin deri yada lenf düğümlerine yayılması nedeniyle oluşan boyun veya köprücük kemiği civarında elle hissedilen kitle);
 9. Nedeni ortaya konamayan ateş;
 10. Bronşit veya zatürre gibi tekrarlayan enfeksiyonlar (akciğerin iltihabi hastalıkları).

Akciğer kanseri uzak organlara yayıldığında aşağıdaki belirtilere sebep olabilir:

 • Kemik ağrısı;
 • Nörolojik belirtiler (bir bacak veya kolun uyuşması, baş dönmesi, göz kararması);
 • Sarılık (deri ve gözlerin sararması).

Bu belirtilerin herhangi birisi sizde mevcutsa bir hekime başvurun. Bu belirtiler akciğer kanserinin ilk işaretleri olabilir. Bu belirtilerin bazıları kanser ile ilişkili olmayan diğer bazı hastalıkların da belirtisi olabilir. Ancak bunların akciğer kanseri ile ilişkili olup olmadığını ortaya koymanın tek yolu bir hekime başvurmaktır.

AKCİĞER KANSERİ ERKEN YAKALANABİLİR Mİ?


Akciğer kanseri, yakın bölgelerdeki lenf düğümlerine veya başka organlara yayılmadan önce nadiren belirti vermektedirler. Bu nedenle hastaların sadece % 15 kadarına erken dönemde tanı konabilmektedir. Lenf düğümlerine yayılmamış akciğer kanserlerinin 5 yıllık yaşam oranı % 50 civarındadır. Ne yazık ki pek çok hastada tanı anında kanser yayılmış durumdadır. Bütün akciğer kanserleri göz önüne alındığında 5 yıllık yaşam oranı % 14’tür.

Akciğer kanserlerinde erken tanı çoğu zaman tesadüfen, başka bir hastalık nedeniyle yapılan incelemeler sırasında konulmaktadır. Örneğin; kalp hastalığı, zatürre veya bir diğer akciğer hastalığı nedeniyle yapılan akciğer grafisi, akciğer tomografisi, bronkoskopi ( akciğerlerdeki bronş adı verilen hava yollarının kıvrılabilir, ışıklı bir tüp ile görüntülenmesi ), balgamın sitolojik incelenmesi (balgamdaki hücrelerin mikroskop altında incelenmesi ) sırasında teşhis koyulabilir.

AKCİĞER KANSERİNDE TARAMA TESTLERİ NELERDİR?


 • Bir hastalığın, belirti olmaksızın araştırılması için yapılan testlere veya incelemelere tarama testleri adı verilir. Akciğer kanserleri genellikle belirti oluşturmadan önce akciğerlerin dışına yayıldığından akciğer kanserlerinin erken tanısı için etkili bir tarama programı pek çok hayatı kurtarabilir.
 • Akciğer grafisi ve balgam sitolojisi (balgamda kanser hücrelerinin mikroskopik olarak aranması) yıllardır kullanılmaktadır. Ancak ne yazık ki bu testler hastaya tedavi şansı tanıyacak kadar erken dönemde tanı koyduramamaktadır. Bu nedenle akciğer kanseri taraması genel halk için, hatta risk faktörü yüksek olan sigara içicilerinde bile rutin olarak uygulanmamaktadır.
 • Son yıllarda yapılan araştırmalarda spiral veya helikal düşük doz bilgisayarlı tomografi yönteminin, sigara içicilerinde erken akciğer kanseri taramasında başarılı olduğu gösterilmiştir. Ancak bu yöntemin hayat kurtarıcı olup olmadığı günümüzde kesinlik kazanmamış olup çalışmalar devam etmektedir. Akciğer kanserinin erken tanısı için bronş hücrelerindeki DNA (hücre çekirdeğindeki kalıtım ile ilgili yapı) değişikliklerini ortaya çıkaran yeni testlerde hazırlanmıştır ancak bu yöntemlerin hiçbiri günümüzde rutin olarak kullanılmamaktadır.

AKCİĞER KANSERİ TANISI NASIL KONMAKTADIR?


Hastanın sorgulanması ve fizik muayenesi: Hastanın sorgulanması; hekimin, hastanın sağlığı ile ilişkili sorular sorarak risk faktörlerinin ve hastalık belirtilerinin var olup olmadığını ortaya çıkarmasıdır. Fizik muayenede ise hekim hastayı muayene ederek akciğer kanserlerinin somut belirtileri ve diğer sağlık problemleri ile ilişkili bilgi edinmeye çalışır.

Görüntüleme testleri: Görüntüleme testleri ile; x-ışınları, manyetik alan, ses dalgaları yada radyoaktif maddeler kullanılarak vücudumuzun içinin farklı özellikler taşıyan resimleri oluşturulur. Bazı görüntüleme yöntemleri akciğer kanserlerinin araştırılmasında ve kanser varlığında kanserin yayılmış olup olmadığının gösterilmesinde kullanılır. Akciğer grafileri akciğerde bir kitlenin yada lekelenmenin olup olmadığını ortaya koymak için çekilir. Bu testleri şöyle sıralayabiliriz:

1- Bilgisayarlı Tomografi (BT) Bir tümörün boyutları, şekli ve bulunduğu yeri hakkında daha sağlıklı bilgiler vermektedir. Ayrıca, akciğer kanserinin yayılması nedeniyle büyümüş olan lenf düğümlerinin gösterir. Erken evre akciğer kanserlerinin tanısında bilgisayarlı tomografi incelemesi, x-ışını ile çekilen rutin göğüs grafilerine kıyasla çok daha duyarlıdır. Bu inceleme ile aynı zamanda karaciğer, böbrek üstü bezleri, beyin ve akciğer kanserinin yayılabileceği diğer iç organlardaki kitlelerde taranabilir. Bilgisayarlı tomografi, vücudun çevresinde dönerek x-ışınları ile çeşitli açılardan resimler alabilen bir makinedir. İşlemi takiben alınan resimler bir bilgisayar aracılığı ile birleştirilir ve ayrıntılı kesitsel görüntüler elde edilir.

2- Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI) incelemesinde, güçlü manyetik ve radyo dalgaları ile birlikte bir bilgisayar kullanılarak ayrıntılı kesitsel görüntüler elde edilir. Bu görüntüler bilgisayarlı tomografi ile elde edilen görüntülere benzer. Ancak bu yöntem akciğer kanserinin özellikle beyin ve omuriliğe yayılımının gösterilmesinde kullanılır. Bilgisayarlı tomografinin aksine, manyetik rezonans incelemesinde x-ışınları kullanılmaz. Bu nedenle radyasyon tehlikesi yoktur. Fakat yaratılan güçlü manyetik alan nedeni ile çekim esnasında hastanın üzerinde metal eşya olmamasına dikkat edilmelidir.

3- Pozitron Emisyon Tomografi (PET) incelemesinde kanserli dokularda toplanan, şeker molekülüne bağlanmış düşük doz radyoaktif bir madde kullanılır. Bu yöntem, akciğer kanserlerinin evrelenmesinde Amerikan gıda ve ilaç idaresi (FDA) tarafından onaylanmıştır. Kanser tanısından ziyade, saptanan kanserin evrelendirmesinde kullanılmaktadır.

4- Kemik sintigrafisi: Bu incelemede damar yoluyla verilen bir radyoaktif madde kullanılır. Bu madde kemiklerde kanserin yayılmış olduğu anormal bölgelerde toplanır. Ancak kanser dışında diğer bazı hastalıklarda da (kırık, kireçlenme bölgeleri vs…) bu yöntem ile anormal sonuçlar elde edilebilir. Kemik taramaları özellikle küçük hücreli akciğer kanserlerinde rutin olarak yapılır. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde, diğer tetkikler ile kemik yayılımı olduğuna dair şüpheli bir durum olduğu takdirde kemik taramaları yapılır.

Balgam sitolojisi: Bu yöntem ile mikroskop altında balgam örneği incelenerek balgamda kanser hücrelerinin var olup olmadığı araştırılır. Duyarlı bir yöntem değildir.

İğne biyopsisi: Bu işlem bronkoskopi ile tanısı konamayan, bronkoskopinin ulaşamayacağı bölgelerde yerleşmiş akciğer kanserlerinin tanısında kullanılmaktadır. Fluoroskopi adı verilen ve x-ışınları ile bir ekranda görüntü elde eden bir yöntemin yardımı ile veya bilgisayarlı tomografi kullanılarak akciğerdeki kitleye bir iğne ile girilir. Fluoroskopinin aksine bilgisayarlı tomografide sürekli bir görüntü elde edilemediğinden iğne kitle yönünde ilerletildikten sonra bir görüntü alınır ve bu görüntüye dayanarak iğne ilerletilir. Bu yöntemde, iğne kitlenin içine girene kadar görüntüleme birkaç kez tekrar edilir. Kitleye girildikten sonra kitleden parça alınarak mikroskop altında kanser hücrelerinin varlığı araştırılır. Sık olarak kullanılan daha duyarlı bir yöntemdir.

Bronkoskopi: Akciğer kanseri tanısının konması için en sık kullanılan yöntemdir. Rahatsız edici bir işlem olması nedeni ile işlem öncesinde hastaya sakinleştirici ilaçlar verilir. Sonra, fiberoptik yapıda kıvrılabilen ışıklı bir tüp ağız yoluyla akciğerlerin bronş adı verilen büyük havayollarına ilerletilir. Bu yöntemle merkezi yerleşimli tümörler çıplak gözle görülebilir. Aynı zamanda akciğerlerden biyopsi (parça) yada sıvı örneği alınıp mikroskop altında incelenmesi de mümkündür.

Mediastinoskopi: Bu işlemde genel anestezi altında hasta uyutularak boyundan küçük bir kesi yoluyla göğüs kemiğinin arkasına ışıklı dar bir tüp ile girilir. Bu tüpün içinden geçirilen çeşitli aletler ile mediasten adı verilen akciğerlerin arasındaki orta boşlukta yer alan mediastinal lenf düğümlerinden doku örneği alınır. Bu doku örneklerinin mikroskop altında incelenmesi ile kanser varlığı gösterilebilir. Mediastinoskopi özel durumlarda kullanılan bir işlemdir. Her hastaya yapılmamaktadır.

Kemik iliği biyopsisi: Daha çok küçük hücreli akciğer kanserinin evrelendirilmesinde kullanılmaktadır. Bir iğne yardımı ile kemik iliğinden yaklaşık 2 mm genişliğinde ve 2 cm uzunluğunda silindirik parça alınır. Parça genellikle kalça kemiğinin arkasından alınır ve mikroskop altında kanser hücresi içerip içermediği araştırılır.

Kan testleri: Akciğer kanserinin karaciğere yada kemiklere yayılıp yayılmadığını veya bazı paraneoplastik sendromların varlığının göstergesi olabilecek bulguları ortaya koyabilmek amacıyla kan testleri yapılabilir.

KANSER HASTALARININ DESTEKLENMESİ


Ciddi bir hastalıkla beraber yaşamak kolay değildir. Kanser hastaları tıbbi ve fiziksel değişikliklerle baş etmek bir yana hayatlarını zorlaştıran bir çok endişe, duygu ve düşüncelere sahiptir. Kanser hastaları işlerini sürdürebilme, ailelerinin geleceği ve günlük aktivitelerini yapabilme konusunda endişelidirler. Yapılan tetkikler, tedaviler, hastanede yatma gerekliliği, tedavi ücretleri onları endişelendirir. Bu duygusal durumla baş etmek içinde yardıma ihtiyacı vardır. Aslında bir hastanın bu duygusal durumuna dikkat etmek tedavinin bir parçasıdır. Sağlık personelinin desteği, destek grupları, hastadan hastaya ilişkiler kişinin kendisini daha az yalnız hissetmesini önler ve az stresli olmasını sağlar. Hayatlarının kalitesini artırır. Kanser destek grupları kanser hastalarının
tecrübelerini paylaşmak ve konuşmak için güvenli ortamlar sağlar. Hastalar sağlık personeline böyle bir grup bulmak için danışabilirler.

Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları onların tedavi, çalışma ve diğer faaliyetleri konusundaki sorularına yardımcı olurlar. Bunun yanı sıra dernekler, danışmanlar, dini topluluklar ve üyeleri hastaların kişisel problemleri ve gelecekleri ile ilgili olarak onların kaygılarını giderici yaklaşımlarda bulunabilirler.

Arkadaşlar ve akrabalar hastalara destek olabilir. Hasta, onunla dertleşecek diğer kanserli hastalarla tanışabilir. Kanser hastaları destek grupları oluşturup onlarla tedavinin etkileri ve kanser konusunda bildiklerini paylaşabilir. Bu konuda akılda tutulması gereken her hastanın farklı olduğudur. Her ikisi de
aynı kanser hastası olmasına rağmen bir hasta için doğru olan tedavi ve yaklaşım diğeri için yanlış olabilir. Daima doğru olan arkadaşların ve diğer aile üyelerinin önerilerinin doktora danışıldıktan sonra uygulanmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder